Higiena czasu pracy w ekipie Lobster Media.

Letnie pi?tki to od pocz?tku dzia?ania naszej firmy to czas garden office. Nie da si? ukry?, ?e praca poza biurem jest dla nas bardzo wa?na. Zauwa?yli?my, ?e samodzielna lub teamowa, zadaniowa praca bez �sztucznego� nadzoru pracodawcy czy kierownika daje finalnie du?o lepsze efekty. Jedyn? granic? jest termin, kt�rego nale?y dotrzyma?. Gdy sam musisz rozdysponowywa? swoim czasem efektywno?? jest du?o lepsza a przy okazji podczas wszystkich dzia?a? (ujmuj?c kolokwialnie) po prostu masz czas. Czas ?eby zadba? o higien? umys?u.

Wielu moich znajomych ka?dego dnia pracuje w tym samym, o?miogodzinnym rytmie. Sam mia?em okazj? przez kilka lat pracowa? na tzw. etacie w ?ci?le okre?lonym harmonogramie. Od poniedzia?ku do pi?tku m�j czas pracy by? niezmienny. Start 9.00, wyj?cie z pracy 17.00. W mi?dzyczasie mn�stwo rzeczy, kt�rymi trzeba by?o si? zaj??, gdy praca by?a, ale r�wnie? wtedy, gdy owej pracy nie by?o, bo akurat sko?czyli?my kolejny projekt. W�wczas zaczyna?o si? tzw. �palenie Jana�, czyli robisz co? ?eby robi? i ?eby by?o wida?, ?e robisz. Co? natomiast = cokolwiek. Rytm dnia u ka?dego wygl?da podobnie. Gdzie? mi?dzy pierwsz? a czwart? kaw? jest rozmowa z koleg? o pogodzie, przegl?danie tablicy na facebooku i instagramie, przegl?d wiadomo?ci ze ?wiata i okolic, no i przymusowe kilkukrotne siku (jako? dziwnie d?ugie i powolne za ka?dym razem). Koniec ko?c�w wychodzi na to, ?e realnie pracujemy 4-5 godzin. Pozosta?a cz??? naszego czasu to wszelkiego rodzaju �wype?niacze�.

Po latach widz?, ?e w ?aden spos�b nie pozwala?o to na higien? umys?u. Codzienne zm?czenie o?miogodzinnym trybem, nieustanne narzekanie na brak czasu i najstraszniejsze mentalne �nie chce mi si?�. Problem nie polega natomiast na tym, ?e ka?dy powinien d??y? do pracy na w?asnej dzia?alno?ci. Problem wci?? le?y w pewnym etosie pracy i wierze w to, ?e 8 godzin neoniewolnictwa pozwala wycisn?? z pracownika maksimum. Tymczasem spr�bujmy pracownikowi powiedzie?, ?e jak sko?czy swoj? prac? wcze?niej, to mo?e p�j?? do domu. W jak szybkim czasie to zrealizuje?

Temat jedynie zarysowuj?, nie rozwijam, cho? chcia?bym w przysz?o?ci po?wi?ci? mu tutaj wi?cej uwagi.

Cytat Lobster Media na dzi?: �Czas to kreatywno??�.

Mateusz Pustu?a
Pozw�lmy, wi?c sobie by? jak najbardziej kreatywni.

Udostępnij post

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email

Jesteś zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami! 

Darmowa Wycena

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!